ความคุ้มครองประกันภับรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ

เป็นการประกันภัยรถประเภทที่กฎหมายบังคับให้เจ้าของรถต้องทำ เรียกว่า"พระราชบัญญัติ" คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) เพื่อให้เกิดความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายของประชาชนที่ ประสบภัยจากรถเป็นสำคัญ
ความคุ้มครองประกันภับรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ ค่าเสียหายเบื้องต้น ความคุ้มครอง
logo ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 -
logo ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน - 50,000
logo ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) - 200 / วัน ไม่เกิน 20 วัน
logo สูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพถาวร / กรณีเสียชีวิต 35,000 200,000
logo กรณีเสียชีวิต (ค่าปลงศพ) 35,000 200,000
logo รวมกรณีบาดเจ็บแล้วสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร และ/หรือ เสียชีวิต ไม่เกิน 65,000 204,000