ลงทะเบียนสินเชื่อเงินสด


ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้า
ที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับ
โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดและเท่าๆกัน ได้สูงสุด 60 เดือนรายละเอียดดังนี้