ลงทะเบียนสินเชื่อมือ/เครื่องใช้ไฟฟ้าวันที่ลงทะเบียน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด (ปี ค.ศ)
อีเมล (ถ้ามี)
หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)
จังหวัด
ฐานเงินเดือน
สินค้าที่สนใจ
โปรดอ่าน คำแนะนำก่อน Upload ไฟล์ (ขนาดไฟล์แนบไม่เกิน 500 kB)
Upload : หน้าบัตรประชาชน
Upload : Statement( ย้อนหลัง 6 เดือน)
Upload : สำเนาทะเบียนบ้าน
ยอมรับข้อตกลงและอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กดปุ่ม "สมัครสินเชื่อ" เพื่อดำเนินการต่อ
Allow to use personal data and agree with terms & condition, click button below to continue.