คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร


รายละเอียดการสมัคร


คุณสมบัติ

    • สัญชาติไทย
    • อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
    • มีสถานะเป็นเจ้าของรถ

เงื่อนไขคุณสมบัติรถยนต์

    • รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ
       ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้น

    • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า 30 วัน
       (ยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงิน)


เอกสารประกอบการสมัคร


    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
    • สำเนาหน้าสมุดบัญชี

    • สำเนาสลิปเงินเดือน
    • หนังสือรับรองเงินเดือน
    • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
    • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์


กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ