คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร


รายละเอียดการสมัคร


คุณสมบัติ

    • สัญชาติไทย
    • อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
    • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

    • อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
    • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร


คุณสมบัติ

เอกสารแสดงตัวตน

    • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
    • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร>

เอกสารแสดงตัวตน

    • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
      ย้อนหลัง 3 เดือน (ตัวจริงหรือสำเนา)
    • พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชี
      ย้อนหลัง 3-6 เดือน (ตัวจริงหรือสำเนา)


กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ