พ.ร.บ. รถยนต์คืออะไร มีไว้เพื่อต่อภาษีประจำปีแค่นั้นหรือ !?


properties

พ.ร.บ. คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ. รถ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีความคุ้มครองตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
- ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
- การเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ 35,000 บาท/คน

2. ค่าเสียหายส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น
(สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด)
- ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
- การเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ 500,000 บาท/คน
- สูญเสียอวัยวะ สูงสุด 500,000 บาท
- ชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน-ไม่เกิน 20 วัน) รับ 200 บาท/วัน

 การขอรับค่าเสียหาย
- ผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาท ยื่นเรื่องขอรับค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนก็ได้

ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท มี สิทธิ์รับได้ภายใน 7 วัน นับจากวันร้องขอจากบริษัทประกันภัยโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ

 หลักฐานที่ต้องเตรียม
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยและเจ้าของรถ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
- สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
- สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถ
- ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
- ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

ประโยชน์หลักของการทำ พ.ร.บ. คือการดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บ เมื่อเกิดเหตุทันที 

บทความต่างๆ


โปรเด็ด ประกันภัยรถ...04-11-2023


ประกันภัยรถยนต์ชั้น...04-11-2023


5 ข้อดี ของเกียร์ธร...04-11-2023


ลืมปิดระบบ "ไล...04-11-2023>> ช่องทางในการติดตามข่าวสาร <<

properties properties properties

บทความอื่นๆ